Om oss

 

SVERIGE
Baltic Safety Products AB (publ)
Box 60, 545 02 Älgarås
Tel: 0506-369 90
info@baltic.se

ENGLAND
Baltic Safety Products UK Ltd
Tel: +44 238 045 7272
sales@baltic-uk.com

Presskontakt:
Johan Lövqvist
Tel: 0506-369 90
info@baltic.se

ISO_9001

ISO 9001 Certified
Manufacturer of M.E.D./SOLAS approved products

SIS_Mbr_Horizontal_White

BALTIC SAFETY PRODUCTS AB

Vi älskar båtar, hav, segling, sol, vattensport och paddling. Kort sagt, vi älskar allt som har med vatten att göra. Därför har vi vigt våra liv åt att göra vattenlivet säkrare och därmed ännu roligare och skönare.

Vi är ett svenskt företag som tillverkat flytvästar sedan 1977. I över 40 år har vi levt enligt filosofin att det är omöjligt att kompromissa med kvalitet och funktion och denna filosofi har gjort oss till Europas största i vår bransch, med återförsäljare i ett 50-tal länder.

Som marknadsledare är vi den som ska leda utvecklingen. Det gör vi. Funktions- och designmässigt slår ingen oss på fingrarna.

 

VÅR MILJÖPOLICY

Vi älskar att vara utomhus och är oerhört fokuserade på att vår verksamhet ska vara så skonsam mot miljön som det bara är möjligt. Vi lägger stor vikt vid att minska belastningen på miljön och spara jordens resurser.

Genom att ständigt förbättra, effektivisera och förebygga tillverkar vi våra flytvästar med minimal energiförbrukning och låga utsläpp. Detta sker genom att vi:

Endast köper el från vind- och vattenkraft.

I design- och utvecklingsprocessen är inriktade på ett så effektivt tillvaratagande av råmaterialet som möjligt och därmed minskat spill.

Tillämpar intentionerna i Montrealprotokollet och dess tillägg genom att ej använda material, maskiner eller apparater som innehåller ämnen vilka bryter ner ozonskiktet.

Ej använder produktions- eller lagringsmetoder som bidrar till växthuseffekten genom användning av kolvätebaserade bränslen.

Minimerar användningen av material som vid förbränning skapar miljöfarliga gaser.

Optimerar logistik och reducerar behovet av transporter för minskad produktion koldioxid.

Begränsar användningen av elektricitet genom lagring i kall avfuktad miljö och en temperaturpolicy i uppvärmda lokaler.

Använder energisparande kontorsmaskiner och lysrör.

Så långt det är möjligt enbart använder återvinningsbara förpackningsmaterial.

Enbart använder av myndigheterna godkända företag för återvinning av datorer och annan avfallshantering.

I största möjliga omfattning källsorterar och återvinner plast, kartong och papper.

VÅR POLICY FÖR ETISK HANDEL

Vi tror på etisk handel och tillämpar därför en policy som bygger på principer och grundläggande rättigheter som definierats av Förenta Nationerna (FN), International Labor Organization (ILO) samt Ethical Trading Initiative (ETI).

Med policyn säkerställer vi, så långt det är praktiskt genomförbart och rimligt, att vi själva, våra leverantörer och underleverantörer tar detta ansvar. Policyn omfattar:

Säkra, hygieniska och drägliga arbetsförhållanden

En säker och hygienisk arbetsmiljö skall tillhandahållas. Ett fortlöpande arbete för att förhindra olyckor och hälsorisker förknippade med arbetsmiljön skall ske.

Frivillig anställning

Det skall inte finnas tvingad eller ofrivillig arbetskraft. Inte heller skall arbetare tvingas lämna pant eller identitetspapper hos arbetsgivaren och skall dessutom ha möjligheten att efter lagstadgat förhandsmeddelande kunna säga upp sig.

Barnarbetskraft skall inte användas

Det skall inte förekomma barnarbete eller rekrytering av barnarbetskraft. För definitionen av barn hänvisas till ILO´s Minimum Age Convention no. 138.

Ungdomar under 18 år skall inte anställas att utföra arbete i farliga miljöer. Leverantörer och underleverantörer skall vara medvetna om ovan nämnda bestämmelser och agera om barnarbete upptäcks.

Skälig lön och anställningsvillkor

Lön, förmåner och anställningsvillkor skall aldrig understiga minimikrav, såväl nationella som internationella. Arbetstagare skall informeras om deras anställningsvillkor.

Skäliga arbetstider

Såväl arbetsdagens längd som den totala arbetstiden per månad skall aldrig överstiga nationella eller internationella lagar och maximikrav.

Regelrätt anställningsform

Arbete skall utföras under regelrätta anställningsformer accepterade under nationell och internationell lag.

Ingen diskriminering

Det får inte förekomma diskriminering vad gäller anställning, ersättning för utfört arbete, utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering baserad på ras, kast, nationell tillhörighet, religion, ålder, handikapp, kön, civilstånd, sexuell läggning eller politisk tillhörighet.

Ingen kränkande eller inhuman behandling

Psykisk kränkande behandling eller hot om detta, sexuella trakasserier eller trakasserier av annan art, både verbala och icke verbala samt andra former av förnedrande behandling får inte förekomma.

Denna policy skall betraktas som de lägsta krav Baltic Safety Products AB ställer på sin egen och sina leverantörers samt underleverantörers verksamhet. Baltic Safety Products AB verkar också för att kännedom om denna policy och dess innehåll sprids till de anställda hos leverantörer och underleverantörer.

Utgåva 2, 2016-01-19
Baltic Safety Products AB. Älgarås, Sverige

INTEGRITETSPOLICY. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi på Baltic Safety Products AB behandlar personuppgifter för kunder och leverantörer ansvarsfullt med hänsyn till din integritet enligt GDPR. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Baltic använder personuppgifter för att administrera kommunikationen med dig samt till eventuella garanti-, service- och reklamationsärenden. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Baltic lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, annat än när lag så kräver.

Baltic skyddar och lagrar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i vårt affärssystem och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. Vi sparar dina personuppgifter i ett register i vårt affärssystem för att kunna skicka varor och fakturor till er. Data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Kunduppgifter sparas 1år efter det att kunden lämnat oss. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs. Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du lämnat till Baltic.

Du har rätt att be Baltic om den information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också få personuppgifter raderade.

Personuppgiftsansvarig är Baltic Safety Products AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556200-0777 och har sitt säte i Älgarås.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@baltic.se alternativt ringa på 0506-36998.